Algemene Ledenvergadering 2013

Op zaterdag 20 april 2013 werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Nijverdals Mannenkoor gehouden. 41 leden waren aanwezig op deze jaarlijkse bijeenkomst. 14 leden waren om diverse redenen verhinderd op deze zaterdagmiddag. Helaas had ook onze erevoorzitter, mevrouw Anneke Raven, andere verplichtingen waardoor zij niet op de ALV aanwezig kon zijn.

Algemene ledenvergadering 2013

Als bijzondere gasten werden door voorzitter Johan Kuipers begroet:

  • Jubilaris Bertus Broens en zijn echtgenote Els
  • De heer Henk Bargboer, afgevaardigde van het KNZV-Overijssel.

In het eerste deel van de vergadering werden met name de zakelijke aangelegenheden van het koor besproken. Aan de wens van de zangers om, waar mogelijk, wat vaker op te treden is door het bestuur in samenwerking met de Commissie Concerten gehoor gegeven. Dit jaar zal het NMK, zoals nu al bekend is, zeker 7 optredens verzorgen. Een hoogtepunt daarbij vormt deelname aan het zangconcours van het KNZV (de afdelingen Noord en Oost-Nederland) dat op zaterdag 5 oktober 2013 in Nijverdal zal worden gehouden. Een muzikale uitdaging voor koor en dirigent Henk Swart.

Een tweetal bestuursleden waren reglementair aftredend na een bestuursperiode van 3 jaar. Ons bestuurslid en tevens koormeester Cees Bramer stelde zich wederom beschikbaar en het bestuur stelde voor om Cees opnieuw te benoemen voor een periode van 3 jaar. Dat voorstel werd door de aanwezige leden met instemming en enthousiast applaus aangenomen. Adrie Boerrigter gaf aan, na een tweetal periodes van 3 jaar, afscheid te willen nemen als bestuurslid. In zijn plaats stelde het bestuur voor om Johan Smit te noemen als 2e voorzitter-PR. Ook dat voorstel werd met algemene instemming en fors applaus aangenomen.

Voorzitter Johan Kuipers bedankte Adrie van harte voor de jaren dat hij deel uitmaakte van het bestuur. Adrie liet zijn stem in koor en bestuur duidelijk en zinvol horen en de contacten met de pers alsmede zijn connecties in het regionaal bestuur van het KNZV waren en zijn belangrijk voor het NMK. Adrie heeft persoonlijk de afgelopen jaren nogal wat meegemaakt en we zijn blij dat het nu weer de goede kant met hem op gaat, aldus praeses Johan Kuipers.

Algemene ledenvergadering 2013

Na de pauze restte nog slechts één onderdeel van de vergadering, maar dat werd door de aanwezigen wel als het meest belangrijk ervaren.
De huldiging van onze jubilaris Bertus Broens, 40 jaar onafgebroken lid van het Nijverdals Mannenkoor.
Bertus werd toegesproken door de heer Henk Bargboer namens het KNZV-Overijssel en hij kreeg de speld en de oorkonde van het KNZV voor zijn 40-jarig lidmaatschap overhandigd.

Algemene ledenvergadering 2013

Voorzitter Johan Kuipers van het NMK noemde een aantal kenmerken van Bertus:

  • lid vanaf 03-03-1973 (als 26-jarige !!)
  • altijd bij de bassen gezongen op de achterste rij
  • zorgt als bibliothecaris met veel accuratesse voor ons zangrepertoire
  • stelt fotoboeken samen van concertreizen en verzorgt het zgn. “smoelenboek”

Bertus is een zeer enthousiast en kundig zanger en hij werd door Johan Kuipers, namens alle leden van het NMK, van harte bedankt voor al zijn inzet ten behoeve van ons koor. Echtgenote Els werd in de huldiging betrokken.

De ALV werd, na een proost op de huldiging van Bertus Broens, om 16.30 uur afgesloten. De leden hadden daarna nog voldoende gelegenheid om zich voor te bereiden op het concert dat het koor op diezelfde zaterdag vanaf 19.00 uur in Krönnenzommer te Hellendoorn heeft gegeven.

Algemene ledenvergadering 2013